آخوندی از جان مهندسان چه می‌خواهد؟/ پشت پرده‌های یک مصوبه مشکوک!

آخوندی از جان مهندسان چه می‌خواهد؟/ پشت پرده‌های یک مصوبه مشکوک!

سازمان نظام مهندسی می‌تواند از این دانشجویان امتحان بگیرد و سطح علمی آنها را بسنجد. مسئله سواد علمی نیست. اصل ماجرا آنجاست که عده‌ای می‌خواهند تعداد مهندسان دارای حق امضا را کم کنند.

آخوندی از جان مهندسان چه می‌خواهد؟/ پشت پرده‌های یک مصوبه مشکوک!

(image)

سازمان نظام مهندسی می‌تواند از این دانشجویان امتحان بگیرد و سطح علمی آنها را بسنجد. مسئله سواد علمی نیست. اصل ماجرا آنجاست که عده‌ای می‌خواهند تعداد مهندسان دارای حق امضا را کم کنند.
آخوندی از جان مهندسان چه می‌خواهد؟/ پشت پرده‌های یک مصوبه مشکوک!

خبرگزاری ایران