آتش مخزن پتروشیمی بوعلی ماهشهر مهار شد

آتش مخزن پتروشیمی بوعلی ماهشهر مهار شد

استاندار خوزستان گفت: آتش مخزن ۲۰۰۱c پتروشیمی بوعلی ماهشهر مهار شد.

آتش مخزن پتروشیمی بوعلی ماهشهر مهار شد

(image)

استاندار خوزستان گفت: آتش مخزن ۲۰۰۱c پتروشیمی بوعلی ماهشهر مهار شد.
آتش مخزن پتروشیمی بوعلی ماهشهر مهار شد

خرید بک لینک

مهارت برتر