آتش سوزی بزرگ در مجتمع پتروشیمی بوعلی ماهشهر

آتش سوزی بزرگ در مجتمع پتروشیمی بوعلی ماهشهر

یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) شهرستان بندر ماهشهر دچار آتش سوزی شد.

آتش سوزی بزرگ در مجتمع پتروشیمی بوعلی ماهشهر

(image)

یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) شهرستان بندر ماهشهر دچار آتش سوزی شد.
آتش سوزی بزرگ در مجتمع پتروشیمی بوعلی ماهشهر

دانلود نرم افزار