آتش سوزی بزرگ در اطراف برج ایفل

آتش سوزی بزرگ در اطراف برج ایفل

  آتش گرفتن کامیون حامل وسایل آتش بازی در اطراف برج ایفل، باعث آتش سوزی مهیبی در اطراف این برج شد.

آتش سوزی بزرگ در اطراف برج ایفل

(image)

  آتش گرفتن کامیون حامل وسایل آتش بازی در اطراف برج ایفل، باعث آتش سوزی مهیبی در اطراف این برج شد.
آتش سوزی بزرگ در اطراف برج ایفل

خبرگزاری مهر