آتش در پتروشیمی بوعلی سینا دوباره زبانه کشید

آتش در پتروشیمی بوعلی سینا دوباره زبانه کشید

در حالیکه پیش‌بینی شده بود آتش در مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی سینا تا صبح امروز به طور کامل مهار شود، ساعتی پیش شعله‌های آتش در پتروشیمی بوعلی سینا بار دیگر زبانه کشید.

آتش در پتروشیمی بوعلی سینا دوباره زبانه کشید

(image)

در حالیکه پیش‌بینی شده بود آتش در مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی سینا تا صبح امروز به طور کامل مهار شود، ساعتی پیش شعله‌های آتش در پتروشیمی بوعلی سینا بار دیگر زبانه کشید.
آتش در پتروشیمی بوعلی سینا دوباره زبانه کشید

هنر