آتش‌سوزی و انفجارهای اخیر در ایران عمدی است؟

آتش‌سوزی و انفجارهای اخیر در ایران عمدی است؟

حوادث پی در پی، که نمی توان فرضیه عمدی بودن آنها را رد کرد. آن هم درست همزمان با کنفرانس عربستان برای منافقین در پاریس.

آتش‌سوزی و انفجارهای اخیر در ایران عمدی است؟

(image)

حوادث پی در پی، که نمی توان فرضیه عمدی بودن آنها را رد کرد. آن هم درست همزمان با کنفرانس عربستان برای منافقین در پاریس.
آتش‌سوزی و انفجارهای اخیر در ایران عمدی است؟

دانلود فیلم جدید